Legalizacija objekata

Geodetska snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, sastavni je dio dokumentacije potrebne za legalizaciju objekta.

Vršimo terensku izmjeru i izrađujemo geodetski elaborat potreban za dopunu zahtjeva za legalizaciju objekta.  

 

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu nužan je za evidentiranje stvarnog stanja u prostoru, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, etažiranje objekta, dobivanje kredita u banci ili prodaju nekretnine.

Objekt evidentiran u katastru i zemljišnoj knjizi vrijedi više.

Upis objekta, u katastar i zemljišnu knjigu, vrši se geodetskim elaboratom. 

 

Parcelacija zemljišta

Parcelacijom zemljišta, građevinskog ili poljoprivrednog, dijeli se ili spaja jedna ili više katastarskih čestica u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, okrupnjavanja zemljišta, formiranja građevinskih čestica i dr.

Važno: trenutni propisi omogućuju parcelaciju neizgrađenog građevinskog zemljišta bez obveze gradnje objekta na njemu!

Parcelacija se, u katastru i zemljišnoj knjizi, provodi parcelacijskim elaboratom. U tu se svrhu vrši terenska izmjera i izrađuje elaborat.

 

Geodetski projekt

Geodetski projekt izrađuje se prilikom projektiranja novogobjekta i sastavni je dio glavnog projekta.

Geodetski projekt izrađuje se prije početka gradnje i na jednom mjestu sadržava sav geodetski posao potreban za gradnju objekta; geodetski situacijski nacrt terena, evidentiranje odnosno parcelaciju građevinske čestice, iskolčenje objekta te evidentiranje objekta u katastar i zemljišnu knjigu.

Vršimo geodetsku izmjeru terena te, u suradnji s glavnim projektantom i nadležnim javnim uredima, izrađujemo geodetski projekt.

 

Ostalo

-          Gruntovna usklađenja

-          Komunalni vodovi

-          Evidentiranje cesta

-          3D prikazi

-          Praćenje pomaka i deformacija

-          Uređenje međa